แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้


ไพ่ชุดนี้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนชีวิตและหาคำตอบหลากหลายเรื่อง โดยมีแนวทางในการใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้


การจับไพ่ทาโรต์ ออนไลน์

ให้เลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง


  • เปิด ๑ ใบ เพื่อรับคำแนะนำสำหรับชีวิตหรือตอบคำถามที่ตั้งไว้ในใจ โดยต้องการคำตอบที่ชัดเจนและไม่เน้นรายละเอียด เช่น "จะตัดสินใจลงมือทำหรือไม่" , "สิ่งนี้ดีไม่ดีอย่างไร" หรือ "คำแนะนำสำหรับชีวิตสัปดาห์นี้" เป็นต้น
  • เปิด ๒ ใบ เพื่อรับคำแนะนำสำหรับกรณีที่มีสองอย่างต้องชั่งใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสิ่งต้องใส่ใจควบคู่ไปด้วยกัน เช่น "จะเลือกทางใดดีระหว่างทางเลือกแรกหรือทางเลือกที่สอง" , "ถ้าเลือกฝั่งหนึ่งจะเป็นอย่างไร อีกฝั่งจะเป็นอย่างไร" , "ควรดูแลสองเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยกันอย่างไร" เป็นต้น
  • เปิด ๓ ใบ เพื่อรับคำแนะนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด


วิธีการแปลความหมายของไพ่


  • เชื่อมโยงจากภาพที่ได้รับนำมาทบทวนกับคำถามที่ตั้งไว้ในใจ หากไม่มีคำถามที่ตั้งไว้ก่อนเปิดไพ่ ให้ทบทวนว่าภาพที่ได้รับมานี้เชื่อมโยงกับชีวิตช่วงนี้และตนเองอย่างไร หรือภาพที่ได้รับมานี้แนะนำเราอย่างไรบ้าง
  • สังเกตสัญลักษณ์ บรรยากาศ การกระทำในภาพของไพ่ ทำให้ระลึกถึงอะไร มีความหมายในแง่มุมใดได้บ้าง โดยตีความจากเสียงภายใน หรือสิ่งที่ผุดแวบขึ้นในใจ หรือการคิดเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลเปรียบเทียบกับชีวิตจริงและคำถามที่ตั้งไว้
  • กรณีที่เปิด ๒ ใบ ให้ตั้งจิตก่อนเปิดไพ่อย่างชัดเจนว่า ใบแรกเป็นตัวแทนของอะไรหรือทางเลือกใด ใบที่สองเป็นตัวแทนของอะไรหรือทางเลือกใด
  • กรณีที่เปิด ๓ ใบ ให้ดูในภาพรวมและรายละเอียดแต่ละใบ ภาพรวมจะเป็นคำตอบคร่าวๆ ของคำถามที่ตั้งไว้ ความหมายแต่ละใบจะเป็นรายละเอียดและเหตุผลของสถานการณ์หรือคำตอบของคำถามนี้ ให้สังเกตแล้วเชื่อมโยงเป็นความหมายหลายๆ แง่มุม


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป