แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้


ไพ่ธรรมบท ๓ ภาษา สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลากหลายแนวทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้


  • เป็นอนุสติให้ใจยึดเหนี่ยวและข้อคิดให้ระลึกตรึกตรองสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เป็นสื่อเรียนรู้สำหรับพิจารณาทบทวนหลักธรรมผ่านภาษาที่สวยงาม
  • เป็นคำแนะนำสำหรับการรับมือความทุกข์หรือสถานการณ์ต่างๆ ด้วยธรรมะ
  • เป็นสื่อเรียนรู้ภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษ


การเปิดไพ่ธรรมบท


  • เปิดไพ่วันละหนึ่งใบ เป็นธรรมะให้ระลึกสำหรับวันนี้ หมั่นย้อนกลับมาทบทวนถึงความหมายและความสำคัญของธรรมะดังกล่าวอยู่เนืองๆ
  • หรือเปิดหนึ่งใบเพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับเรื่องที่ต้องการ ตีความเชื่อมโยงจากธรรมะหรือข้อความที่ได้รับให้เป็นแนวทางที่สอดคล้อง
  • เช่น มีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้อื่น แล้วได้รับธรรมบทว่า "ใครมัวคิดอาฆาตว่า
"มันด่าเรา มันทำร้ายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา"
เวรของเขาไม่มีทางระงับ"" จึงเป็นคำแนะนำว่า อย่าไปมัวใส่ใจในคำพูดของผู้อื่น และ อย่าเอาตัวเราเข้าไปแบกรับด้วยความเป็นตัวตนและถือเป็นเจ้าของกับอารมณ์และคำพูดของเขา
  • หรือได้รับธรรมบทว่า "สูเจ้าทั้งหลาย จงมาเถิดมาดูโลกนี้
อันวิจิตรพิสดาร เหมือนกับราชรถทรง
ณ ที่นี่แหละ เหล่าคนโง่พากันหมกมุ่นอยู่
แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่" ก็สามารถเป็นคำแนะนำได้ว่า อย่าไปหมกมุ่นหรือติดข้องกับเรื่องนั้นศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป