ความหมายของไพ่ชุดนี้

ไพ่ข้ามขอบ (Daily Challenge Card) เป็นกิจกรรมฝึกข้ามขอบหลากหลายประเภท อยู่ในรูปแบบของไพ่ให้สุ่มเปิดจับเพื่อทำกิจกรรมเป็นรายวัน

เมื่อจับได้กิจกรรมใดก็ตามให้ปฏิบัติในวันที่จับไพ่หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อก้าวข้ามขอบของจิตใจและความเคยชิน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ซึ่งแนะนำให้เปิดวันละไม่เกิน ๒ กิจกรรม เปิดทุกวันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

กิจกรรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ได้ก้าวข้ามความเคยชินและพื้นที่ปลอดภัยของจิตใจในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การใช้ชีวิต มุมมองความคิด ความรู้สึก และสมาธิ


"ข้ามขอบวันละนิด ให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าไม่คาดฝัน"พื้นที่ปลอดภัยและการข้ามขอบ


การใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราจะมีพื้นที่หนึ่งๆ เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่นี้มิใช่เพียงสถานที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิถีชีวิต ความคิด และการกระทำต่างๆ ของเราที่มีความเคยชินและการยึดถือเป็นตัวเรา พื้นที่ปลอดภัยก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตและความเป็นตัวเราที่ผ่านการทำซ้ำๆ จนเป็นแบบแผนอย่างไม่รู้ตัว

เปรียบเหมือนภาพไข่ดาว พื้นที่ปลอดภัยก็คือไข่แดงที่อยู่ตรงกลาง ห้อมล้อมด้วยไข่ขาวซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่เสี่ยงหรือความไม่เคยชินต่างๆ เส้นแบ่งระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวหรือตรงขอบระหว่างสองส่วนเรียกว่า ขอบ หรือ จุดหวั่นไหว เป็นเส้นที่ต้องก้าวข้ามไปหากเราปรารถนาการเติบโต

การอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีนั้นคือรูปแบบของการใช้ชีวิตเหล่านั้นผ่านการทำซ้ำๆ มาแล้ว ย่อมมีความสะดวก รวดเร็ว ลื่นไหล และรู้สึกวางใจได้ง่ายที่จะทำแบบนั้น แต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ไม่ได้พัฒนาตนเองมากกว่าเดิม อาจมองเห็นตนเองเพียงในบางแง่มุม เพราะอยู่ในกรอบความคิดและความเคยชินแบบเดิมที่ผ่านมา

การก้าวข้ามขอบ จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามรูปแบบของความคิด จิตใจ และพฤติกรรม เอาชนะความเคยชินและกับดักของเงื่อนไขต่างๆ ที่เราตั้งไว้ให้ตนเองโดยไม่รู้ตัว

การข้ามขอบของพื้นที่ปลอดภัย สามารถทำได้ผ่านหลากหลายกุศโลบาย เช่นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต การลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน การฝืนความเคยชินความเคยตัว และการทำกิจกรรมเชิงจิตวิทยาหรือหลักการต่างๆ พร้อมกับการอาศัยการทำซ้ำและความต่อเนื่องก็จะช่วยให้เรากระโดดออกมาจากขอบที่ขวางกั้นตัวเราเองไว้ได้ทีละน้อยละน้อย


เรียนรู้เพิ่มเติม


คอร์สออนไลน์ฟรี แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : ๑๘ ข้อโค้ชใจ

https://punnspace.com/p/goodyearcourse


หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป