แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้


ไพ่ชุดนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนตนเองได้หลายแง่มุม ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย การใช้ชีวิต และเรื่องที่ต้องพัฒนาตนเอง โดยมีแนวทางในการใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้


การจับไพ่จักระ

ให้เลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง


  • เปิด ๑ ใบ เพื่อรับคำแนะนำสำหรับชีวิตหรือตอบคำถามที่ตั้งไว้ในใจ เช่น "สิ่งที่ต้องพัฒนาตนเองในช่วงนี้" , "สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ" หรือ "ต้องดูแลตนเองในเรื่องใดหรือส่วนใดของร่างกาย" เป็นต้น
  • เปิด ๒ ใบ เพื่อรับคำแนะนำสำหรับเรื่องเฉพาะเจาะจงที่ต้องอาศัยการจัดการ ความสมดุล ความพอดี หรือความเหมาะสม เช่น "จะดูแลงานที่ทำในวันนี้อย่างไร" , "ต้องระวังความพอดีในเรื่องใดบ้างสำหรับความสัมพันธ์นี้" เป็นต้น
  • เปิด ๓ ใบ เพื่อรับคำแนะนำในภาพรวมสำหรับเรื่องของสุขภาพองค์รวม


วิธีการแปลความหมายของไพ่


  • เชื่อมโยงจากข้อความที่ได้รับนำมาทบทวนกับคำถามที่ตั้งไว้ในใจ หากไม่มีคำถามที่ตั้งไว้ก่อนเปิดไพ่ ให้ทบทวนว่าข้อความที่ได้รับมานี้เชื่อมโยงกับชีวิตช่วงนี้และตนเองอย่างไร หรือข้อความที่ได้รับมานี้แนะนำเราอย่างไรบ้าง
  • สังเกตสัญลักษณ์ในไพ่ นำมาทบทวนว่าเป็นสัญลักษณ์ของจักระใด แสดงว่าจักระ/อวัยวะ/ร่างกายส่วนนั้น รวมทั้งความหมายในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต ควรจะต้องได้รับการใส่ใจในช่วงนี้
  • กรณีที่เปิด ๒ ใบ ให้ทบทวนว่าระหว่างสองเรื่องดังกล่าว เรามีความสุดโต่งไปทางฝั่งใดมากกว่ากัน ฝั่งใดให้ความสำคัญมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันอย่างไร แล้วควรดูแลทั้งสองอย่างให้สมดุลพอดีและเหมาะสมอย่างไรบ้าง
  • กรณีที่เปิด ๓ ใบ ให้ดูในภาพรวมว่ามีจักระใดบ้างที่ปรากฎขึ้น เน้นไปในส่วนล่างของร่างกาย เน้นไปในส่วนบน เน้นไปในตรงกลาง หรือกระจายไปทั่ว การเปิดสามใบจะช่วยสะท้อนภาพให้เห็นว่าควรจะต้องดูแลร่างกายส่วนใดบ้าง และใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงอะไร


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป