🏡 รู้จักเราเพิ่มเติมเว็บไซต์สถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.dhammaliterary.org


เว็บไซต์หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/
ปัญญ์ สเปซ


โครงการเพื่อการกุศล ภายใต้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2561 เนื่องในวาระ 10 ปีของการดำเนินงานของสถาบันฯ ริเริ่มโดย ครูโอเล่ และ ทีมงาน พร้อมด้วยจิตอาสาซึ่งเป็นศิษย์เก่า

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาจิตใจ ความคิด ร่างกาย และการใช้ชีวิต ผ่านความรู้เชิงลึกแต่ย่อยง่าย เข้าถึงบุคคลทั่วไปที่มีความหลากหลายด้านฐานะและกำลังทรัพย์อย่างเท่าเทียม ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ สื่อ และหนังสืออีบุ๊คสถาบันธรรมวรรณศิลป์


เริ่มการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และกิจกรรมจากเดิมเป็นการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ เป็นการส่งเสริมการเขียนและศิลปะเพื่อขัดเกลาจิตใจแก่บุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรการอบรมแบบมีค่าใช้จ่าย และกิจกรรมกับสื่อเพื่อการกุศล

ผลงานที่โดดเด่นมีอาทิ หลักสูตรรูปแบบกึ่งออนไลน์ ชุด "เขียนเปลี่ยนชีวิต" , การอบรม "รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์" , คอลัมน์ "ไกด์โลกจิต" , เกมคอมพิวเตอร์ "โรงเรียนใจ" , โปรแกรม "น้องบันทึก Ai" , การอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบปริมาณเนื้อหาและเวลา และ การประกวดงานเขียนเยาวชน "รางวัล ธรรมวรรณศิลป์"หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต


การอบรมรูปแบบกึ่งออนไลน์ เรียนผ่านการเขียนบันทึก อีเมล์ และเว็บไซต์ เพื่อเข้าใจตนเอง เยียวยา และภาวนา ผ่านกระบวนการเขียนที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็นหัวข้อ "เขียนค้นตน" , "เขียนเยียวยา" , "เขียนภาวนา" , "เขียนข้ามขอบ" และ "เด็กน้อยภายใน" ซึ่งมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดแตกต่างกัน เรียนรู้ลงลึกโดยตรงจากครูและผ่านการปฏิบัติของตนเอง แตกต่างจากการเรียนแบบออนไลน์และการอบรมในห้องทั่วไป

ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่า 30 รุ่น จากหลายสาขาอาชีพ


ตารางการอบรม